October 2023

Statuten van de "Vriendenkring van Vlaams-Brabantse Officiëlen"

Hoofdstuk I : Benaming - Doel - Zetel - Leden

Art. 1. Benaming

De Vriendenkring van Vlaams-Brabantse Officiëlen, afgekort V.V.B.O., wordt opgericht op 24.10.1980.

Art. 2. Doel

De V.V.B.O. stelt zich tot doel, in samenwerking met de Provinciale Commissie Juryleden afgekort P.C.J. de verstandhouding onder de juryleden te bevorderen, hun belangen te behartigen en nieuwe juryleden op te leiden en bij te staan in hun taak.

Art. 3. Zetel

De zetel wordt gevestigd te LEUVEN, maar kan bij beslissing van het DAGELIJKS BESTUUR afgekort DB worden overgebracht naar een andere lokaliteit van VLAAMS-BRABANT.

Art. 4. Leden

Ieder jurylid en erejurylid van de Koninklijke Belgische Atletiekbond afgekort K.B.A.B. kan lid worden van de V.V.B.O. mits het betalen van het jaarlijks door de ALGEMENE VERGADERING afgekort AV vastgesteld lidgeld. Door zijn aansluiting verplicht het lid zich ertoe, zich te schikken naar de STATUTEN van de V.V.B.O.. De voertaal is Nederlands. Het DB kan op basis van zijn schriftelijk kandidatuurstelling een lid adopteren.

Hoofdstuk II : Algemene Vergadering

Art. 5.

De AV is samengesteld uit ALLE LEDEN van de V.V.B.O. Stemgerechtigd zijn, zij die minstens 3 MAANDEN aangesloten zijn.

Art. 6.

De AV vergadert in de maand NOVEMBER van ieder jaar. Bovendien kan een bijzondere AV worden samengeroepen bij beslissing van het DB of op aanvraag van 1/4 van de leden.

Art. 7.

De AV wordt samengeroepen door het DB via het infoblad van de V.V.B.O een (1) maand voor de vergadering met de vermelding van de dagorde.

Art. 8.

De beslissingen van de AV worden genomen met gewone meerderheid behoudens anders vermeld in artikels 20 en 21. Zij kan GELDIG beslissen wat ook het aantal aanwezigen is. Elk lid beschikt over EEN STEM. Alleen bij staking van stemmen is de stem van hij of zij die voorzit doorslaggevend.

Art. 9.

De AV is bevoegd voor:

 • verkiezen van leden van het DB.
 • de goedkeuring van de jaarlijkse rekeningen.
 • het wijzigen der statuten.
 • het aanstellen van twee leden voor nazicht van de rekeningen.

Hoofdstuk III : Dagelijks Bestuur

Art. 10.

Het DB bestaat uit maximaal 10 leden.

VEREISTEN TOT VERKIESBAARHEID
De kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden :

 • bij het in functie treden meerderjarig zijn.
 • Belg zijn, of in België geboren zijn en minstens tien jaar in België wonen.
 • actief jurylid of erejurylid van een vereniging uit de provincie Vlaams Brabant zijn.
 • zich kandidaat stellen via schrijven of per e-mail bij de secretaris voor 30 september.

Art. 11.

Het DB vergadert op geregelde tijdstippen in functie van de activiteiten.

Art. 12.

Het DB heeft als taak:

 • te zorgen voor een goed administratief beheer van de V.V.B.O.
 • de V.V.B.O. in overleg met de voorzitter te vertegenwoordigen naar buiten toe.
 • het organiseren van bepaalde activiteiten.
 • alle gevallen niet voorzien in de statuten voorlopig te beslechten tot de eerstvolgende AV.
 • het publiceren van een infoboekje in samenwerking met de P.C.J.

Art. 13.

Een lid van het DB kan zijn ontslag schriftelijk bekend maken aan de secretaris. Het DB mag dan overgaan tot het aanduiden van een plaatsvervanger, die zijn mandaat zal waarnemen tot de eerstvolgende AV.

Art. 14.

Het DB kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 15.

Jaarlijks zijn er 5 mandaten verkiesbaar voor 2 jaar,de nog beschikbare mandaten zijn verkiesbaar voor 1 jaar. De mandaten worden toegekend in functie van de behaalde schriftelijk uitgebrachte stemmen.

Art. 16.

De voorzitter heeft als taak :

 • het voorzitten van de vergaderingen van het DB en de AV.
 • de V.V.B.O. te vertegenwoordigen naar buiten toe.

Art. 17.

De ondervoorzitter zal de voorzitter vervangen in al zijn functies wanneer deze verhinderd of afwezig is.

Art. 18.

De secretaris heeft als taak:

 • het behandelen van de briefwisseling.
 • het voorbereiden, samen met de voorzitter van de vergadering van het DB en het uitnodigen van de leden van het DB.
 • verslag opmaken van de vergaderingen

Art. 19.

De penningmeester beheert namens en onder controle van het DB het vermogen van de V.V.B.O. Heeft als taak:

 • instaan voor de boekhouding.
 • innen en betalen van de inkomsten en uitgaven.
 • voorleggen van de kastoestand op de vergadering van het DB.
 • einde dienstjaar een verlies- en winstrekening opmaken en ter goedkeuring voorleggen het DB de AV.
 • het contract en de financiële bevoegdheden in verband met beheer van de zicht- en spaar-rekening zijn bepaald in het document (statuten versie 01/04/03, verplicht bij K.B. vanaf 01-01-2004) van de financiële instelling KBC met kantoor te Tielt-Winge,dossier (cliënt) nr.6622827-55

Hoofdstuk IV : Wijzigingen der statuten - ontbinding

Art. 20.

Deze voorstellen tot wijziging moeten 30 DAGEN op voorhand schriftelijk bekend gemaakt worden bij de secretaris. Wijzigingen aan huidige statuten kunnen slechts geschieden op de AV mits 2/3 meerderheid der aanwezigen leden.

Art. 21.

De ontbinding van de V.V.B.O. kan slechts worden uitgesproken met 2/3 meerderheid van de aanwezige bestuurledenleden, op een daartoe bijeen geroepen vergadering. Over elk eventueel batig saldo zal diezelfdebestuurdvergadering beslissen.

Herzien te Diegem op 12 november 2005.
Herzien te Leuven op 15 november 2008.